Försäkringsförmedling genom SFMAB

SFMAB
Södertörns Försäkringsmäklare AB
Box 154
136 23 Haninge
Tel. 08 505 343 00
e-post: info@sfmab.se
webplats: www.sfmab.se
Organisationsnummer: 556472-7864

Registrering
SFMAB är registrerat i Försäkringsförmedlarregistret hos:

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

Tel. 060 18 40 00 Fax. 060 12 98 40
e-post: bolagsverket@bolagsverket.se
webplats: www.bolagsverket.se 

Tillsynsmyndighet
Finansinspektionen
Box 6750
103 98 Stockholm

Tel. 08 787 80 00
webplats: www.fi.se

Priset för försäkringsförmedling
Arvodering av förmedlingstjänsten kan ske på två sätt.

  1. Genom provisionsersättning från försäkringsbolaget
  2. Genom avtal med kunden mot faktura

Provisionsersättning
Beräkning sker enligt respektive försäkringsgivares regler. Vid beräkning tas hänsyn till typ av försäkring, premiens storlek, premiebetalningstid och försäkringstid. I vissa fall erhåller försäkringsförmedlaren ersättningen som förskott från försäkringsbolaget och/ eller som beståndsvårdsersättning under försäkringstiden. I andra fall utgår ersättning vartefter premier betalas in till försäkringsbolaget. Dina kostnader och våra ersättningar redovisas från fall till fall.

Mot faktura
Vissa försäkringsgivare har infört så kallade nettopremier och aviserar kunden försäkringspremien exklusive försäljningsersättningen. I dessa fall faktureras kunden av SFMAB.

Annan ersättning än för förmedling , tex pensiosnutredningar, riskanalyser mm, faktureras kunden efter överenskommelse.

Ansvarsförsäkring
SFMAB har en ansvarsförsäkring genom Sveriges Försäkringsförmedlares förening. Försäkringsgivare är QBE Insurance ( Europé) Ltd, filial Sverige.

Du kan kontakta dem direkt:

QBE Insurance (Europé) Ltd, filial Sverige
Sveavägen 9 111 57 Stockholm

Tel. 08 587 514 00

Klagomålshantering
Om du är missnöjd med vårt arbete kan du klaga. Du skriver då tilll SFMAB på adress enligt ovan. Märk brevet med: Attention: Klagomålsansvarig

Tvister
Om Du efter klagomål är missnöjd med vårt besked, kan du överklaga hos:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Tel. 08 555 017 00

Tvister hänskjuts till svensk allmän domstol.
Vår relation med kunden regleras enligt svensk lag.

Rådgivning
SFMAB är inte knutet till någon försäkringsgivare.

Om inget annat sägs, gör SFMAB en analys av behov och förutsättningar inför de råd som avges. Ev. försäkringar förmedlas för en eller flera försäkringsgivares räkning utan avtal med dessa och utan att ytterligare opartisk analys görs. Om kunden önskar kan rådgivning ske på annan grund.

För konsument
Då rådgivning och förmedling av privata försäkringar sker via telefon eller via internet gäller Lagen om distansköp. Denna ger 14 dagars ångerrätt avseende vår tjänst.

Då rådgivning och förmedling av privata försäkringar sker vid hembesök, besök på arbetsplats, eller på annan plats än i SFMAB:s lokaler gäller Hemförsäljningslagens regler. Med 30 dagars ångerrätt avseende vår tjänst.

Försäkringar med sparinriktning
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De kalkyler om framtida förmåner och kapital, är inte någon garanterad utfästelse från SFMAB. Beskattning av försäkringskapitalet sker enligt gällande lag. Avgifter och kostnader i respektive försäkring, regleras i försäkringsavtalet mellan kund och försäkringsgivare. Information om detta lämnas i samband med offert.

Personuppgiftshantering
Södertörns Försäkringsmäklare AB är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen (GDPR ) när det gäller behandling av de personuppgifter vi hanterar. Vi följer de regler som fastställts i denna förordning.