Försäkringsförmedling genom SFMAB

SFMAB
Södertörns Försäkringsmäklare AB
Box 154
136 23 Haninge
Tel. 08 505 343 00
e-post: info@sfmab.se
webplats: www.sfmab.se
Organisationsnummer: 556472-7864

Registrering
SFMAB är registrerat i Försäkringsförmedlarregistret hos:

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

Tel. 060 18 40 00 Fax. 060 12 98 40
e-post: bolagsverket@bolagsverket.se
webplats: www.bolagsverket.se 

Tillsynsmyndighet
Finansinspektionen
Box 6750
103 98 Stockholm

Tel. 08 787 80 00
webplats: www.fi.se

Priset för försäkringsförmedling
Arvodering av förmedlingstjänsten kan ske på två sätt.

  1. Genom provisionsersättning från försäkringsbolaget
  2. Genom avtal med kunden mot faktura

Provisionsersättning
Beräkning sker enligt respektive försäkringsgivares regler. Vid beräkning tas hänsyn till typ av försäkring, premiens storlek, premiebetalningstid och försäkringstid. I vissa fall erhåller försäkringsförmedlaren ersättningen som förskott från försäkringsbolaget och/ eller som beståndsvårdsersättning under försäkringstiden. I andra fall utgår ersättning vartefter premier betalas in till försäkringsbolaget.

Mot faktura
Vissa försäkringsgivare har infört så kallade nettopremier och aviserar kunden försäkringspremien exklusive försäljningsersättningen. I dessa fall faktureras kunden av SFMAB.

Annan ersättning än för förmedling, tex pensionsutredningar, riskanalyser mm, faktureras kunden efter överenskommelse.

Ansvar
SFMAB har en ansvarsförsäkring genom Tydliga. Försäkringsgivare är Nordeuropa Försäkring AB.

Försäkringsnummer 55-168352

Klagomålshantering
Om du är missnöjd med vårt arbete kan du klaga, skriver du tilll SFMAB på adress enligt ovan, attention: Klagomålsansvarig

Tvister
Om Du efter klagomål är missnöjd med vårt besked, kan du överklaga hos:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Tel. 08 555 017 00

Tvister hänskjuts till svensk allmän domstol.
Vår relation med kunden regleras enligt svensk lag.

Rådgivning
SFMAB är inte knutet till någon försäkringsgivare.

Om inget annat sägs, gör SFMAB en opartisk analys av behov och förutsättningar inför de råd som avges.

För konsument
Då rådgivning och förmedling av privata försäkringar sker via telefon eller via internet gäller Lagen om distansköp. Denna ger 14 dagars ångerrätt avseende vår tjänst.

Då rådgivning och förmedling av privata försäkringar sker vid hembesök, besök på arbetsplats, eller på annan plats än i SFMAB:s lokaler gäller Hemförsäljningslagens regler. Med 30 dagars ångerrätt avseende vår tjänst.

Försäkringar med sparinriktning
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De kalkyler om framtida förmåner och kapital, är inte någon garanterad utfästelse från SFMAB. Beskattning av försäkringskapitalet sker enligt gällande lag. Avgifter och kostnader i respektive försäkring, regleras i försäkringsavtalet mellan kund och försäkringsgivare. Information om detta lämnas i samband med offert.

GDPR
Personuppgifter hanteras enligt denna lag, och är konfidentiella.