Integritetspolicy

Vem är personuppgiftsansvarig?

Södertörns Försäkringsmäklare AB

Johan Lundgren
Box 154

136 23 Haninge

08-505 343 30
johan@sfmab.se

Om du är kontaktperson på ett kundföretag som anlitat Södertörns Försäkringsmäklare AB (fortsättningsvis kallat Bolaget), är Bolaget personuppgiftsansvarig.

Om du är anställd på ett kundföretag som anlitat Bolaget är din arbetsgivare personuppgiftsansvarig och Bolaget är personuppgiftsbiträde. Eventuella frågor om personuppgiftshantering ska då ställas till din arbetsgivare.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vilka personuppgifter som vi behandlar om dig beror på vilken relation du har till Bolaget. Längre ner på sidan kan du se vilka uppgifter vi behandlar beroende på vilken eller vilka av våra tjänster du använder dig av.

Om en anhörig till dig är kund hos Bolaget behandlar vi eventuellt vissa uppgifter om dig i syfte att ge så bra råd till din anhörige som möjligt. Även du som ännu inte är kund kan längre ner på sidan se vilka uppgifter vi behandlar om dig och mer information om vår behandling av uppgifterna.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter som rör dig som kund behandlas för att vi ska kunna genomföra vårt avtal och andra åtaganden gentemot dig och tillhandahålla en bra kundservice.

Vi är dessutom enligt lag skyldiga att dokumentera vissa av våra kundförhållanden och måste därför behandla personuppgifter om våra kunder och deras anhöriga. För att kunna sköta vår bokföring och ekonomiska rapportering krävs det också att vi behandlar vissa personuppgifter. Slutligen behandlar vi personuppgifter för att kunna kontakta potentiella och befintliga kunder, bland annat för marknadsföringsändamål, och för att utveckla system, produkter och erbjudanden till våra kunder.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För Bolaget är informationssäkerheten viktig. Detta innebär bland annat att vi har starka tekniska lösningar som skyddar all vår information, till exempel brandväggar och intrångsskydd. Dessutom arbetar vi med behörighetsstyrning vilket innebär att personuppgifter inte är åtkomliga för fler av våra medarbetare än vad som är nödvändigt för att varje medarbetare ska kunna utföra sitt arbete. Slutligen ställer vi minst lika höga säkerhetskrav på de leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning.

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få reda på om vi behandlar personuppgifter om dig. Om vi gör det har du dessutom rätt att få ett utdrag med information om vilka personuppgifter det rör sig om. Rättigheten omfattar även ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Om du vill ha dina personuppgifter, kan du logga in i kundportalen via tydliga.se eller skicka oss ett mail med begäran om informationen.

Epostadress: info@sfmab.se

Eller med brev till:

Södertörns Försäkringsmäklare AB
Box 154
136 23 Haninge

Rätt till rättelse

Om vi skulle behandla felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig har du rätt att få dessa uppgifter rättade.

I fall du önskar få uppgifter rättade kontaktar du oss.

Epostadress: info@sfmab.se

Eller med brev till:

Södertörns Försäkringsmäklare AB
Box 154
136 23 Haninge

Rätt till radering och begränsning

Under vissa förutsättningar har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig raderade. Detta gäller exempelvis om vi inte har någon laglig grund för behandling av uppgifterna eller om uppgifterna inte längre behövs i vår verksamhet. Istället för att begära att vi raderar uppgifterna kan du begära att vi begränsar vår behandling av dem. Detta betyder att vi sparar uppgifterna men begränsar behandlingen till passiv lagring.

I fall du önskar få uppgifter raderade eller begränsade kan du ansöka om detta genom att begära det skriftligt till oss.

Epostadress: info@sfmab.se

Eller med brev till:

Södertörns Försäkringsmäklare AB
Box 154
136 23 Haninge

Rätt till invändning

Om vi använder dina personuppgifter för att marknadsföra våra tjänster till dig har du rätt att invända mot denna behandling. I så fall kommer vi sluta behandla dina uppgifter för marknadsföringsändamål.

I fall du önskar invända mot att vi använder dina personuppgifter för att rikta marknadsföring till dig kan du meddela oss genom att kontakta oss i skriftlig form.

Epostadress: info@sfmab.se

Eller med brev till:

Södertörns Försäkringsmäklare AB
Box 154
136 23 Haninge

Rätt till dataportabilitet

Om vi behandlar personuppgifter om dig för att genomföra ett avtal som vi har med dig eller med stöd av ditt samtycke har du rätt till så kallad dataportabilitet avseende uppgifterna. Detta innebär att du har rätt att kräva att vi tillhandahåller dig uppgifterna i ett elektroniskt format. Du kan även begära att vi skickar uppgifterna direkt till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

I fall du önskar dataportabilitet av dina uppgifter kan du ansöka begära det skriftligt till oss.

Epostadress: info@sfmab.se

Eller med brev till:

Södertörns Försäkringsmäklare AB
Box 154
136 23 Haninge

Denna integritetspolicy har upprättats 2020-03-01